HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG GIÁM SÁT TRONG CÔNG VIỆC CÙNG TỔNG GIÁM ĐỐC

Vào ngày 06/08/2022, Công ty Cổ phần Giặt ủi Việt đã tổ chức Lớp “Huấn luyện kỹ năng giám sát trong công việc” nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của các nhân viên thuộc quản lý cấp thấp cùng các nhân viên tiềm năng khác trong Công ty, giúp các nhân viên hiểu rõ hơn về công tác giám sát và kiểm tra công việc, tạo điều kiện để phát triển những kỹ năng quản lý trong nghề nghiệp và nâng cao khả năng thích ứng của các nhân viên với vị trí đang đảm trách ở hiện tại và vị trí sẽ đảm trách trong tương lai; qua đó hoàn thiện các chức năng, nhiệm vụ của bản thân các nhân viên trong công tác quản lý với sự tự tin hơn, năng động hơn.